Kon sam ame? Kasqe phenas amen kadajaça materialurenqe kolèkçia?

 

Sam jekh maśkarthemutno grùpo, buteder anθar ECE, kaj zumavel te nakhel I godĭ thaj ël anglalrasìsmo praktika anθ-o amaro thanutno kontèsto. Anθ-o sa kado vaxt, maj but anθar amenθe barileam anθ-e thana kaj si amen I kultùra thaj I ràsa ga3enqi. Anθ-o grùpo e si nùma jekh baś rroma. Patăs ke kadava butĭ khelel jekh vastno ròlo anθ-o barăripen kadajaqi materialurenqi kolèkcie. Kana phenel pes anθar rasìsmo, ame sam śajne te das dùma thaj te xramosaras anθar o than jekhe manuśa kaj zumaven te butĭkeren sar amala e komuniteturenqe kaj marel pes e uśtăvimaça rasìalo thaj etniko.

 

Kadja, o prinćipàlo pùbliko dikhlo kadalen materiàlură si ël terne, kodolen kaj butĭkeren le ternença thaj siklărnença interesinen pen te avena phande. Save anθar materiàlură sine kerde katar thaj le siklărnenqe kaj butĭkeren la ćhavença thaj le ternença anθ-o formàlo thaj ći-formàlo maśkarutno. Aver materiàlură sine kerde vi katar thaj e ternenqe aktivistă thaj kodolen kaj len kotor anθ-e edukaciaqo aktivitèta barabader ko barabader. Soral jekh baro kotor anθar andera si lan but phare kheresqe butĭ, zumavdăm te azbanilem kadja te avena lohke e ternenqe avindoj anθar bisarane kontestură thaj bisarane nivèlură eksperiença.

 

Avre pùnktură ko pućhipen kon sam ame kaj kerdăs amen te keras kadaja kolèkcia: anθar amen sine studenturja, butĭkărne, śirdeme telal lenqo nivèlo edukaciaqo thaj 3ene bibutăqo. Jekhe anθar amenθe kerdăs jekh fakultèta vaś kamel te 3al ki universitèta – but anθar amare dada sa kadja. Jekh anθar amenθe sine anθar I kategoria “terne”, aver na. Sine vi varesave avriphirutne experience anθ-o grùpo, tha’ anθar amenθe ći si amen d-jekh naśardo baś, azilànçă vaś paruvdo 3eno. Sam savorre binasvalipen, nùma jekhe eksperience nasvalimata bidiklŏvera. Sine reprezentime ververutne sexualitèta. Kadala sine nùma varesave anθar avre jaćhe kaj influenciel amen amaro xramosarimata thaj àkcie.

 

Jekh laćho misalăqe dikhindoj o ćhand anθ-e kaste savorre kadala phanden pen katar o truśalipen d-aśti avela dikhlo kana lias patĭvales o pućhipen “mobilisade vestimata”. Buteder, si amen o suro te phiras avri katar UE, tha’ 3i naćirala savorre amare phiravipnasqo lila phenal amenqe te avel amen kadja oportunitèta. Vi atunć kana astarel te lośarel pes miśtimatar anθar so dikhel pes I butĭ thaj I mobilitèta dine katar o andralipen anθ-e UE, jekhe anθar amenθe si amen bibaxt ïnke vaś beśimata anθar avre karakteristike. Misalăqe, lovendar vaś rasiàqo. Kana lias anθ-e konsideracia nùma I nacionalitèta n-aj dosta te xatăras savorri pućhimata thaj sistèmură implićime. Trebul te keras jekh phir palal thaj te dikhas anθar jekh buxli lentila.

 

Kon sam ame? Kasqe phenas amen kadajaça materialurenqe kolèkçia?

Sam jekh maśkarthemutno grùpo, buteder anθar ECE, kaj zumavel te nakhel I godĭ thaj ël anglalrasìsmo praktika anθ-o amaro thanutno kontèsto. Anθ-o sa kado vaxt, maj but anθar amenθe barileam anθ-e thana kaj si amen I kultùra thaj I ràsa ga3enqi. Anθ-o grùpo e si nùma jekh baś rroma. Patăs ke kadava butĭ khelel jekh vastno ròlo anθ-o barăripen kadajaqi materialurenqi kolèkcie. Kana phenel pes anθar rasìsmo, ame sam śajne te das dùma thaj te xramosaras anθar o than jekhe manuśa kaj zumaven te butĭkeren sar amala e komuniteturenqe kaj marel pes e uśtăvimaça rasìalo thaj etniko.

Kadja, o prinćipàlo pùbliko dikhlo kadalen materiàlură si ël terne, kodolen kaj butĭkeren le ternença thaj siklărnença interesinen pen te avena phande. Save anθar materiàlură sine kerde katar thaj le siklărnenqe kaj butĭkeren la ćhavença thaj le ternença anθ-o formàlo thaj ći-formàlo maśkarutno. Aver materiàlură sine kerde vi katar thaj e ternenqe aktivistă thaj kodolen kaj len kotor anθ-e edukaciaqo aktivitèta barabader ko barabader. Soral jekh baro kotor anθar andera si lan but phare kheresqe butĭ, zumavdăm te azbanilem kadja te avena lohke e ternenqe avindoj anθar bisarane kontestură thaj bisarane nivèlură eksperiença.

Avre pùnktură ko pućhipen kon sam ame kaj kerdăs amen te keras kadaja kolèkcia: anθar amen sine studenturja, butĭkărne, śirdeme telal lenqo nivèlo edukaciaqo thaj 3ene bibutăqo. Jekhe anθar amenθe kerdăs jekh fakultèta vaś kamel te 3al ki universitèta – but anθar amare dada sa kadja. Jekh anθar amenθe sine anθar I kategoria “terne”, aver na. Sine vi varesave avriphirutne experience anθ-o grùpo, tha’ anθar amenθe ći si amen d-jekh naśardo baś, azilànçă vaś paruvdo 3eno. Sam savorre binasvalipen, nùma jekhe eksperience nasvalimata bidiklŏvera. Sine reprezentime ververutne sexualitèta. Kadala sine nùma varesave anθar avre jaćhe kaj influenciel amen amaro xramosarimata thaj àkcie.

Jekh laćho misalăqe dikhindoj o ćhand anθ-e kaste savorre kadala phanden pen katar o truśalipen d-aśti avela dikhlo kana lias patĭvales o pućhipen “mobilisade vestimata”. Buteder, si amen o suro te phiras avri katar UE, tha’ 3i naćirala savorre amare phiravipnasqo lila phenal amenqe te avel amen kadja oportunitèta. Vi atunć kana astarel te lośarel pes miśtimatar anθar so dikhel pes I butĭ thaj I mobilitèta dine katar o andralipen anθ-e UE, jekhe anθar amenθe si amen bibaxt ïnke vaś beśimata anθar avre karakteristike. Misalăqe, lovendar vaś rasiàqo. Kana lias anθ-e konsideracia nùma I nacionalitèta n-aj dosta te xatăras savorri pućhimata thaj sistèmură implićime. Trebul te keras jekh phir palal thaj te dikhas anθar jekh buxli lentila.

Comments are closed