“IGNITE!”

anglal-rasìsto instrumenturja gono

“Äl labne e śerutnesqe ći peravena d’jokhar e śerutnesqo kher.” (Audre Lorde)

Sine abă but resùrse telal sikavnenqe fòrma vaś materialură kolekcie thaj edukaciaqo materialură kerde te aźutiel anθ-e prin3aripnaqe iniciàtiva thaj akcie anglal I diskriminacia (buteder andar lenθe d-aśti te arakhes len vi anθ-I Resùrse sèkcia). Atunć sosqe kerdem ame kadaja kolèkcia thaj kadava site?

Jekh klidin-prinćìpio anθ-o keripen thaj selekciavipen e materialurenqe anθar kadava “labnesqo gono” si o labăripen jekhe anglal- xolălipen kàdro opre bàza jekhe strukturalno thaj istorikano azbalipen. Anθ-I Evuropa, but anθar I formàlo edukàcia thaj vi kodoja ći –formàlo dikhindoj ël diferènce anθar ël manuśa, I diskriminàcia thaj ël anglopaćamata thon akćento opro 3eno. Kadaja edukàcia kamel te dikhel phiravimos thaj 3enenqe phiravipen, Resaca te aźutiel amen te xatăras e diferènce anθar amenθe thaj te siklăs maj but anθar avrenqe experience thaj kultùra. Tha’ phurdel, sa kado vaxt te ignorisarel vaj te tiknărel e zorărimasqe sistèmură thaj e istorikane perspective opro dïlgo vaxt.

Dacă ai întrebări și sugestii sau ca să iei legătura cu noi, folosește formularul de Kontàkto.

MATERIALELE:

Istorikano thaj politikano kontèksto e rromenqo

  • i Bulgaria
  • i Ungaria
  • i Rumùnia

Purane paramică thaj ćaćimata anθar e rroma


Comments are closed